กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาตรี
การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

ขั้นตอนการรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อเต็ม: การออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต
(ชื่อย่อ): อบ.ม.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นวิชาการด้านการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็นบูรณาการศาสตร์อันประกอบไปด้วยศาสตร์ด้านการออกแบบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ และการพัฒนา เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่ และการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน และเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมวลมนุษย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาการอุดมศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความสามารถและศักยภาพในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานในสาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีฐานความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพียงพอที่จะเข้าสู่วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
 2. มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอ ที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและเพื่อพัฒนาชาติด้วยความรับผิดชอบ

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 18 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 45 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาทฤษฎีการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 9 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 36 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลย 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

อบ. 221 การอ่านและการแสดงสัญลักษณ์ของสถานที่ 3 หน่วยกิต
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

อบ. 201 ประวัติศาสตร์นครโลก 3 หน่วยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
อบ. 222 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การคิดเชิงออกแบบ 3 หน่วยกิต
ท. 160
ท. 161
การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น หรือ
การใช้ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 3 หน่วยกิต
สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
อบ. 211 พื้นฐานการออกแบบเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 212 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 223 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การออกแบบสอดแทรกเนื้อเมือง 6 หน่วยกิต
อบ. 231 การออกแบบเมืองด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

อบ. 202 การสืบค้นความต้องการเพื่อการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 3 หน่วยกิต
อบ. 203 การพัฒนาศึกษา 3 หน่วยกิต
อบ. 224 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การพัฒนาเมืองแบบแทนที่ 6 หน่วยกิต
อบ. 241 เล่าเรื่องเปรียบเทียบเมือง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

อบ. 225 เมืองเส้นทางสัญจร 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

อบ. 213 เมืองและแผน: มุมมองนานาชาติ 3 หน่วยกิต
อบ. 304 การอนุรักษ์ชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 316 การเคลื่อนที่วิถีเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 321 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การฟื้นฟูชุมชนเมือง 6 หน่วยกิต
อบ. 342 การท่องเที่ยวในเขตเมือง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

อบ. 306 เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 327 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: วิถีเมืองชนบท 6 หน่วยกิต
อบ. 332 การออกแบบเมืองเชิงนิเวศวิทยา 3 หน่วยกิต
อบ. 333 สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 343 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

อบ. 328 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

อบ. 429 ความร่วมมือกันในโครงการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 6 หน่วยกิต
อบ. 433 ข้อมูลและการตัดสินใจในการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 444 นวัตกรรมทางสังคมและการประกอบกิจการเพื่อสังคม 3 หน่วยกิต
อบ. 445 การปฏิบัติวิชาชีพและจริยธรรมการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 446 การพัฒนาและการจัดการองค์กร 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
135 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาตรี
การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อเต็ม: การออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต
(ชื่อย่อ): อบ.ม.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นวิชาการด้านการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็นบูรณาการศาสตร์อันประกอบไปด้วยศาสตร์ด้านการออกแบบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ และการพัฒนา เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่ และการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน และเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมวลมนุษย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาการอุดมศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความสามารถและศักยภาพในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานในสาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีฐานความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพียงพอที่จะเข้าสู่วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
 2. มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอ ที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและเพื่อพัฒนาชาติด้วยความรับผิดชอบ

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 18 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 45 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาทฤษฎีการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 9 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 36 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลย 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

อบ. 221 การอ่านและการแสดงสัญลักษณ์ของสถานที่ 3 หน่วยกิต
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

อบ. 201 ประวัติศาสตร์นครโลก 3 หน่วยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
อบ. 222 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การคิดเชิงออกแบบ 3 หน่วยกิต
ท. 160
ท. 161
การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น หรือ
การใช้ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 3 หน่วยกิต
สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
อบ. 211 พื้นฐานการออกแบบเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 212 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 223 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การออกแบบสอดแทรกเนื้อเมือง 6 หน่วยกิต
อบ. 231 การออกแบบเมืองด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

อบ. 202 การสืบค้นความต้องการเพื่อการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 3 หน่วยกิต
อบ. 203 การพัฒนาศึกษา 3 หน่วยกิต
อบ. 224 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การพัฒนาเมืองแบบแทนที่ 6 หน่วยกิต
อบ. 241 เล่าเรื่องเปรียบเทียบเมือง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

อบ. 225 เมืองเส้นทางสัญจร 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

อบ. 213 เมืองและแผน: มุมมองนานาชาติ 3 หน่วยกิต
อบ. 304 การอนุรักษ์ชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 316 การเคลื่อนที่วิถีเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 321 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: การฟื้นฟูชุมชนเมือง 6 หน่วยกิต
อบ. 342 การท่องเที่ยวในเขตเมือง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

อบ. 306 เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 327 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง: วิถีเมืองชนบท 6 หน่วยกิต
อบ. 332 การออกแบบเมืองเชิงนิเวศวิทยา 3 หน่วยกิต
อบ. 333 สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 343 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

อบ. 328 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

อบ. 429 ความร่วมมือกันในโครงการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 6 หน่วยกิต
อบ. 433 ข้อมูลและการตัดสินใจในการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 444 นวัตกรรมทางสังคมและการประกอบกิจการเพื่อสังคม 3 หน่วยกิต
อบ. 445 การปฏิบัติวิชาชีพและจริยธรรมการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
อบ. 446 การพัฒนาและการจัดการองค์กร 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
135 หน่วยกิต